WelComeToAli AtaeiWeb Site


منابع تامين مالي سرمايه در گردش افزايش سود افزايش بهره وري
خانه پرو‍‍ژه هاي در دست انجام پروژه كارخانه توليد كاشي شمس يزد
پروژه كارخانه توليد كاشي شمس يزد

كارخانه توليد كاشي شمس يزد از طرح هاي نيمه تمام آمايش صنعت مي باشد، اين كارخانه در استان يزد شهرستان صدوق واقع شده است كه داراي جواز تاسيس از وزارت صنايع و معادن جهت توليد 7.000.000 متر مربع انواع كاشي به كد آيسيك 26931150 مي باشد برآورد هزينه اوليه جهت راه اندازي اين كارخانه، 4.000.000 يورو وام ارزي و 100.000.000.000 ريال وام ريالي مي باشد كه طرح توجيهي اين واحد صنعتي جهت اخذ وام از بانك صنعت و معدن در حال انجام است.


 


راه اندازی شده توسط WWW.Ali Ataei.COM.